Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Volier Kereskedelmi Kft. (székhely: 1064 Budapest, Izabella utca 78., cjsz.: 01 09 297235, adószám: 13590398-2-42, telefon: +36 50 120 6200 e-mail: officevolier@gmail.com), mint Eladó (a továbbiakban Eladó) által forgalmazott termékeknek az interneten keresztül történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg.


1. Általános tudnivalók, regisztráció
 
1.1 Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus és fizikai kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Volier Kereskedlemi Kft. és annak weboldalán, a www.haverokfegyverben.hu (a továbbiakban weboldalon) található elektronikus áruházon keresztül történik.
 
1.2 Az Eladónál történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A Vevő a weboldalon található regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket.
 
1.3 Amennyiben a Vevő az Eladónál nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően a pontos adatok megadásával ki kell töltenie és el kell küldenie a regisztrációs űrlapot.
 

1.4 Minden regisztrációs lapot, amelyik akár azonnal észlelhető, vagy a későbbiekben kiderülő, egy vagy több hibát tartalmaz, az Eladó érvénytelennek nyilvánít.  A Vevő az általa megadott e-mail címre erről értesítést kap, amelyben az Eladó kezdeményezi a hiba kijavítását. Az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a tévesen megadott adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

 

1.5 Mind a weboldalon, mind a boltban történő személyes vásárlás esetén a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani, hogy magánszemély (fogyasztó) minőségében vásároljon, vagy cég nevére kérjen számlát. Utóbbi esetén a kizárólag fogyasztót megillető jogosítványok (például az elállási jog, vagy a jogszabályon alapuló jótállási jog) érvényesítése nem lehetséges.


1.6 A www.haverokfegyverben.hu és minden rá mutató címen feltüntetett árak, leírások és képek csupán tájékozatató jellegűek, azokban az üzemeltető legnagyobb gondossága ellenére is lehetnek hibák. Ezekért a hibákért az üzemeltető nem vállal felelősséget és nem kötelezhető.

 

2. A szerződés létrejötte

 
2.1 A weblap használata során szerződés a Vevő által leadott megrendelésnek az Eladó által történő visszaigazolásával jön létre a felek között. A visszaigazolt megrendelés teljesítéséért az Eladó nem vállal felelősséget, ha a termék időközben nem áll rendelkezésre.

 
2.2 A megrendeléseket az Eladó a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint a Vevő által a megrendelés leadásakor megjelölt helyszínen teljesíti.
 
2.3 Eladó engedéllyel vásárolható termékeket elektronikusan nem forgalmaz, azok kizárólagosan személyesen vehetőek meg az Eladó üzleteiben.


3. Szállítási feltételek

3.1 A weblapon megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 1 hét, amennyiben a termék raktáron van. A Vevő az általa megadott e-mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását az Eladó nem tudja a megadott 1 héten belül biztosítani.


4. Árak, fizetési mód, fizetés

4.1 Eladó az árak megváltoztatásának jogát fenntartja.
 
4.2 Vevő a megrendelőlap elküldésének időpontjában érvényes árakon vásárolhatja meg a megrendelőlapon feltüntetett terméket.
 
4.3 A weblapon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit, amelyet az Eladó a megrendelés fogadásakor ad meg a Vevőnek.

4.4 A weblapon történő vásárlás esetén a termékek árának kifizetési módja a kiválasztott fizetés módja.


5. A felelősség korlátozása

5.1 Az Eladó nem vállal felelősséget a weblap használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat is.

5.2 Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, illetve következtek azok be:·
- az interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat;·
- bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weblap akadálytalan működését és a vásárlást;·
- a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás;·
- bármilyen adatvesztés;·
- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;·
- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató
  hálózatában.


6. Elállás

6.1 Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő a megrendelt terméket átveszi. Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének a napja közötti időszakban is indokolás nélkül gyakorolhatja. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott, egyértelmű írásbeli nyilatkozattal vagy a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat minta kitöltésével és elküldésével gyakorolhatja a következő címeken: Volier Kereskedelmi Kft. (postai cím: 1064 Budapest, Izabella u. 78. e-mail: officevolier@gmail.com). Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladónak.
 
6.2 A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül átutalással visszatéríti a Vevőnek.
 
6.3 Vevő köteles az elállással érintett terméket késedelem nélkül, legkésőbb az elállási nyilatkozatának megtételét követő 14 (tizennégy) napon belül saját költségén visszaküldeni vagy átadni az Eladónak. Eladó a vételárat a termék visszaküldéséig visszatarthatja.
 
6.4 Elállás esetén a Vevő viseli e joggyakorlása miatt a terméknek az Eladó részére történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
 
6.5 Eladó kijelenti, hogy nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII törvény szerinti magatartási kódexszel.
 
6.6 Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 29. §-ában írtak szerint nem gyakorolhatja elállási jogát a következő esetekben:
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.7 Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevőnek és a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor az Eladó a terméket kicseréli.
 
6.8. Eladó az értékesítés előtti és utáni ügyfélszolgálati tevékenységét a 1142 Budapest, Bartl János utca 2.(telefon: +36 50 120 6200, e-mail: officevolier@gmail.com) sz. alatti áruháza útján látja el.
 

6.9 A Vevőt nem illeti az elállás joga, ha a terméket a boltban vette át.
 
7. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
 
7.1 Eladó az általa forgalmazott termékekért a jogszabályok szerinti kellék- és termékszavatossággal, illetőleg jótállással tartozik, amelyek pontos fogalmát és feltételeit az Eladó élve a 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 11. §-ának (5) bek.-ében biztosított lehetőséggel a jelen ÁSZF 2. sz.-ú mellékletét képező tájékoztatóban teszi közzé.

7.2 Az eladó az általa forgalmazott hangtompítókért a jogszabályok szerinti kellék- és termékszavatossággal, illetőleg jótállással csak abban az esetben tartozik, amennyiben
a) a hangtompító fegyver csövén gyári menetre lett felhelyezve
b) a hangtompító megfelelő karbantartása bizonyítható 
 
8. Késedelmes fizetés

8.1 Átutalásos vásárlás esetén, amennyiben a számla nincs annak fizetési határidejéig kiegyenlítve késedelmes fizetési díjként a számla összegének 25%-a kerül felszámításra, amely, ha nincs kiegyenlítve hét napon belül, a MOKKA felé érvényesítésre kerül.

9. A személyes adatok védelme


9.1 Az Eladó tájékoztatja ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a megrendelések teljesítésének érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseit. Az Eladó ügyfelei a honlapon történő regisztrációval elfogadják, hogy az Eladótól e-mailen hírlevelet kaphatnak. Amennyiben le akarnak iratkozni a hírlevélről, azt e-mailen vagy telefonon tehetik meg.

10. Panaszkezelés, békéltető testület, jogviták
 
10.1 A Vevő a vásárlása során felmerülő panaszait a 6.8. pontban megjelölt elérhetőségeken teheti meg, a panasz kezelése a Vevő részére ingyenes.
 
10.2 A Vevő szóbeli panaszát az Eladó késedelem nélkül megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal megoldást kínál arra. Amennyiben a Vevő a panaszkezeléssel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali megoldására nincs lehetőség, az Eladó a Vevő panaszáról jegyzőkönyvet vesz fel, azt a Vevő megjegyzéseivel kiegészíti és vele aláíratja. felvett panaszt az Eladó kivizsgálja, majd álláspontjáról 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Vevőt. A telefonon közölt panaszról azonnal jegyzőkönyv kerül felvételre.
 
10.3 A panaszról felvett jegyzőkönyv legalább a következőket tartalmazza:
a) a Vevő nevét, címét, elérhetőségét, továbbá nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a kezeléséhez,
b) a Vevő és az Eladó közötti szerződés keretében értékesített termék megnevezését, cikkszámát, vételárát,
c) a szerződésnek a vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
d) Vevő panaszának részletes leírását,
e) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) az Eladónak a jegyzőkönyvet felvevő munkavállalójának és a Vevő aláírását.
 
10.4 Írásbeli panasz esetén annak beérkezését követően az Eladó kivizsgálja, majd 5 munkanapon belül a vizsgálat eredményéről a Vevőt tájékoztatja. A panasz elutasítása esetén az elutasítás okát az Eladó a Vevő részére világosan, egyértelműen, közérthetően, a jogi nyelvezetet kerülve jelöli meg.
 
10.5 Amennyiben a Vevő panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a Vevő nem kap választ a panaszára, Vevő jogorvoslati kérelmével a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.) vagy a Pest Megyei Békéltető Testülethez (1119 Budapest, Etele út 59-61. II/240.) fordulhat. Az adatkezeléssel, kapcsolatos panaszaival a Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat.
 
10.6 Eladó a Vevők részéről benyújtott panaszokat, reklamációkat igyekszik vevőbarát módon kezelni és elintézni. Amennyiben a felek nem jutnak eredményre a Vevő panaszát illetően, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésekkel kapcsolatos jogviták tekintetében felek elfogadják a Budapesti II-III. Kerületi Bíróság illetékességét.

11. Foglaló, termék visszamondása.

11.1 Fegyverek lefoglalása a teljes vételár kifizetésével, vagy Foglaló letételével lehetséges. Amennyiben a termék megvásárlásától a Vásárló eláll, ha Foglaló került kifizetésre, az Eladó nem köteles azt visszafizetni. Amennyiben a termék teljes vételára előre ki lett fizetve, azt az Eladó 30% levonásával visszafieti, továbbá a fegyver tárolására napi 250 Ft + ÁFA díjjat számol fel visszamenőleg.


12. Egyéb rendelkezések

12.1 A jelen ÁSZF hatálya alatt kötött szerződések a Ptk. 6:82 §-a szerinti elektronikus úton létrejött, magyar nyelvű szerződésnek minősülnek.
 
12.2 A 45/2014. (II. 26.) Korm. r. által biztosított lehetőségnél fogva jelen ÁSZF 1, illetőleg 2. sz.-ú mellékletét képezik a Vevői elállás nyilatkozat minta és a Kellék- és termékszavatosságról, továbbá a jótállásról szóló tájékoztató minta.
 
12.3 Eladó lőfegyver- és lőszer kereskedelmi tevékenységét a Budapesti Rendőrfőkapitányság (cím: Budapest, Teve utca 4-6., 1139, telefon: (1) 443 5800,) által 01000-821/54775-39/2017.F. és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 3HETE2100911 sz. alatt kiadott engedélyek alapján végzi. 1124 Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 37-39. Telefon: 4585 800 / 889
 
12.4 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, továbbá a felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes feltételeiről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. r., továbbá a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.
 
12.5 Jelen ÁSZF 2021. január 1-jén lép hatályba.
 
 __________________________________________________________________________
 
 
 
1. sz.-ú melléklet
 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
 
Címzett: Volier Kereskedelmi Kft. (1064 Budapest, Izabella u. 78.)
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
 
A fogyasztó(k) neve:................................................................................................
 
A fogyasztó(k) címe:...............................................................................................
 
A fogyasztó(k) aláírása:...........................................................................................
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 

Kelt,..............................................
 
 
 
______________________________________________________________________________
 
 
2. sz.-ú melléklet
 

  1. Kellékszavatosság
 
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 
Ön a Volier Kereskedelmi Kft. (székhely: 1064 Budapest, Izabella u. 78, cjsz.: 01 09 297235) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
 

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 6 hónap.

 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Volier Kereskedemi Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Milyen esetekben nem érvényesíthető a kellékszavatosság?

- a normális üzemben kopó alkatrészek (akkumulátor, égő, lámpa, egymáson elmozduló részek, folyamatos igénybevételnek kitett részek stb.) nem rendellenes mértékű elhasználódására.
- a termékek nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatára
- a nem szakszerű javítások, átalakítások következtében bekövetkezett károkra.
- a külső okok (például nem megfelelő lőszer használatából) következtében bekövetkezett károkra.
 
2. Termékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Milyen esetekben nem érvényesíthető a termékszavatosság?

- a normális üzemben kopó alkatrészek (akkumulátor, égő, lámpa, egymáson elmozduló részek, folyamatos igénybevételnek kitett részek stb.) nem rendellenes mértékű elhasználódására.
- a termékek nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatára
- a nem szakszerű javítások, átalakítások következtében bekövetkezett károkra.
- a külső okok (például nem megfelelő lőszer használatából) következtében bekövetkezett károkra.


Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]
 
3. Jótállás
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Volier Kereskedelmi Kft. jótállásra köteles.
 
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás termékekként eltérő időtartamra illetik meg a fogyasztót.
 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Milyen esetekben nem érvényesíthető a jótállás?

- a normális üzemben kopó alkatrészek (akkumulátor, égő, lámpa, egymáson elmozduló részek, folyamatos igénybevételnek kitett részek stb.) nem rendellenes mértékű elhasználódására.
- a termékek nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatára
- a nem szakszerű javítások, átalakítások következtében bekövetkezett károkra.
- a külső okok (például nem megfelelő lőszer használatából) következtében bekövetkezett károkra.


Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.